แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

ไฟล์แนบ>>

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือนกันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัด… อ่านเพิ่มเติม